• ПРЕГЛЕД НА УРИНА (ХЕМИСКИ И ПРЕДЛЕД НА СЕДИМЕНТ)
 • МИКРОАЛБУМИНУРИЈА (КВАЛИТАТИВНО)
 • МИКРОАЛБУМИНУРИЈА (КВАНТИТАТИВНО)
 • ПРОТЕИНУРИЈА 24 ЧАСОВНА
 • УРЕА/УРИНА
 • КРЕАТИНИН/УРИНА
 • МОЧНА КИСЕЛИНА/УРИНА
 • NA/УРИНА
 • K/УРИНА
 • CA ВКУПЕН/УРИНА
 • ФОСФАТИ НЕОРГАНСКИ/УРИНА
 • MG/УРИНА
 • CL/УРИНА
 • АМИЛАЗА/УРИНА
 • ТЕСТ ЗА БРЕМЕНОСТ ВО УРИНА