• ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА КРВНА СЛИКА
  • КРВНА РАЗМАСКА
  • СЕДИМЕНТАЦИЈА НА ЕРИТРОЦИТИ