• AST
  • ALT
  • GGT
  • LDH 
  • CK
  • CK-MB
  • АМИЛАЗА
  • АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА
  • КИСЕЛА ФОСФАТАЗА
  • ПРОСТАТИЧНА КИСЕЛА ФОСФАТАЗА