Трансудат и ексудат (плеурална, перитонеална, перикардијална, синовијална течност).

Се добиваат со перкутана пункција. Овие течности лесно коагулираат, па по завршената пункција, во епрувета се додава 1-2 капки стерилен 50% раствор на натриум цитрат.