Се зема од деца и пациенти кои не можат да соработуваат. И тој се контаминира со орофарингеална флора, па и за него важи истата проценка на квалитетот пред микробиолошката обработка.